Dovoz nákupu

Nový nájemce Rozmarné nabízí možnost doručení nákupu domů. Je jedním z provozovatelů e-shopu VolejNákup.cz. Minimální cena nákupu pro Hradištko a nejbližší okolí je 1 500 Kč, dovoz je zdarma. Dovozové dny jsou pondělí, středa a pátek.

Mimořádné opatření – povolení sportovních aktivit

Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku ze zákazu volného pohybu osob tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19. Výčet povolených sportů a výjimek z příkazu nošení roušek najdete zde.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Dne 30. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření, která jsou účinná od 1. 4. 2020 od 6:00 hodin do 11. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Mimořádné opatření, které se týká nošení roušek, navazuje na dosud platné krizové opatření schválené vládou s tím, že z něj stanoví výjimky pro velmi malé děti, v jejichž případě roušky či podobná zábrana může znesnadňovat dýchání, a také jestliže se jedná o řidiče, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu. Výjimka platí od 31. 3. 2020.

Mimořádné opatření, které se týká omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, platí od 1. do 11. dubna 2020.

Mimořádné opatření, které se týká zákazu moloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách rozšířilo výjimku prodejen, kterých se tento zákaz netýká. Opatření platí od 1. do 11. dubna 2020.

Zrušení akce Čistá řeka Sázava

Letošní tradiční jarní úklid řeky Sázavy se v plánovaném termínu 3. až 5. dubna neuskuteční. Věříme, že nám zachováte přízeň a až to podmínky dovolí, vyrazíte s námi řeku uklidit. Zda to bude na konci dubna, nebo až na podzim, zatím neodhadneme. Motto akce „Tři dny v roce nestačí“, tak letos nabývá ještě více na aktuálnosti. Myslete na to při procházkách kolem řeky, lesem i loukami (které zatím nejsou zapovězeny) a pomozte přírodě od všeho, co do ní nepatří. Jen tak, sami od sebe a pro vlastní potěšení.
Děkujeme Vám za to!

Posázaví, o.p.s., organizátor akce

Výstavba tlakové kanalizace aktualizace k 27.03.20

Výstavba tlakové kanalizace běží bez přerušení i v této velmi komplikované době. K dnešnímu dni jsou realizované kanalizační větve v ulici Na Vrcholu, V Zákoutí, v ul. Sadová, Pod Vodojemem, Na Kopečku v ul. Klidná a v části ul. Nade Vsí. Práce probíhají dále v ulici Nade Vsí a v ul. Spojovací. V době od 1.4.2020 bychom chtěli začít s úpravou povrchů komunikací v místě, kde je již realizace ukončena včetně kanalizačních přípojek, což je v ulici Na Vrcholu. Průběh prací je znázorněn na přiložených mapách. Průběh prací březen až duben. Ulice Spojovací. Ulice V zákoutí a Sadová.

Ukončení realizace celého projektu je dle harmonogramu plánováno na leden 2021. Po dokončení celého díla bude zajištěna jeho kolaudace. Po této době bude teprve možné realizovat jednotlivá přepojení domovních kanalizačních přípojek do nových čerpacích stanic a tím budou uvedeny do provozu jednotlivé kanalizační přípojky. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na základě smlouvy o dílo přesně definovaný rozsah díla a lhůtu pro jeho dokončení, není možné, aby v rámci výstavby jednotlivých přípojek současně řešil a realizoval domovní gravitační přípojky ani jejich přípravu. Tato část kanalizace je, jak již bylo sděleno všem vlastníkům, samostatnou částí, kterou si zajišťuje vlastník nemovitosti na své náklady. Žádám tímto vlastníky nemovitostí, aby nenaléhali na stavbu a brali ohled na výše uvedenou skutečnost. V rámci stavby a zprovoznění jednotlivých přípojek budou ze strany obce k dispozici zcela jistě kontakty na zhotovitele těchto domovních gravitačních částí.

Realizace jednotlivých přípojek probíhá vždy v určitých lokalitách, kde je již dokončena pokládka kanalizačního potrubí. Po realizaci těchto přípojek pak bude možné zajistit úpravu povrchů místních komunikací. Připomínám touto cestou, kdo ještě nedoručil na obec podepsanou smlouvu o příspěvku, aby tak obratem učinil a rovněž provedl smluvní platbu, neboť bez tohoto nebude možné předmětnou přípojku realizovat.

Rovněž připomínáme a upozorňujeme vlastníky všech nemovitostí, že v rámci výstavby je možné, že bude třeba zasáhnout a odstranit vzrostlé porosty v trase kanalizace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.č. 731658507.