KONTAKTY

Vlastník a provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace – Obec Hradištko
Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09, IČO: 00241245
257 740 441, podatelna@hradistko.cz

Ing. Veronika Skalová – referent technické infrastruktury
731 658 507, stavebni2@hradistko.cz

Lenka Roztočilová – fakturace vodné a stočné
733 123 234, odecty@hradistko.cz

Zodpovědná osoba k provozování vodovodu a kanalizace: Ing. Tomáš Zunt

Účtárna – platby vodné, stočné: R. Hrabánková, 731 658 503
Havárie a poruchy vodovodu: Ing. Zunt – 602 831 114, V. Skalová – 731 658 507
Havárie a poruchy kanalizace: servis – 737 292 599, V. Skalová – 731 658 507

Případně prostřednictvím našeho formuláře viz níže.


ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Základní informace

 • V obci je provozována tlaková kanalizace, přičemž každá kanalizační přípojka má vlastní čerpadlo.
 • Připojení nemovitosti k veřejné kanalizaci je možné, pokud jsou k tomu vhodné technické podmínky a volná kapacita ČOV.
 • Pro každou nemovitost je zřízena samostatná kanalizační přípojka.

Podmínky pro zřízení přípojky

 • Písemné podání žádosti o připojení k veřejné infrastruktuře (dokument zde) majitelem nemovitosti.
 • Předložení projektu přípojky (vyhotoveného na základě podkladů předaných obcí).
 • Zřízení samostatného jističe 3*400 V s revizí (pro zapojení spínací skříně čerpadla).
 • Podpis smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury.
 • Získání územního souhlasu na příslušném stavebním úřadě (Štěchovice).
 • Zaplacení příspěvku dle smlouvy.

Povinnosti občana

 • Podání žádosti o připojení nemovitosti.
 • Podpis smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury.
 • Uhrazení příspěvku.

Poplatky

 • Příspěvek na rozvoj veřejné infrastruktury za kanalizační přípojku je stanoven na základě skutečných nákladů, vypočítaných dle předložené projektové dokumentace, a je z něj hrazeno kompletní vyhotovení kanalizační přípojky, včetně napojení na řad, čerpací jímky a technologie.

Legislativa

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
 • Zákon 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu

Kontaktní osoba

 • Podrobnější informace podá Ing. Veronika Skalová, tel. 731 658 507, e-mail: stavebni2@hradistko.cz.

ZŘÍZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Základní informace

 • Občan má právo připojit každou nemovitost na veřejný vodovod, je-li to technicky možné.
 • Pro každou nemovitost je zřízena samostatná vodovodní přípojka.
 • Při budování vodovodní přípojky v místě, kde je možnost připojení na veřejnou kanalizaci, je nutné zřídit rovněž kanalizační přípojku.

Podmínky pro zřízení přípojky

 • Písemné podání žádosti o připojení k veřejné infrastruktuře (dokument zde) majitelem nemovitosti.
 • Předložení projektu přípojky (vyhotoveného na základě podkladů předaných obcí).
 • Podpis smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury.
 • Získání územního souhlasu na příslušném stavebním úřadě (Štěchovice).
 • Zaplacení příspěvku dle smlouvy.

Povinnosti občana

 • Podání žádosti o připojení nemovitosti.
 • Podpis smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury.
 • Uhrazení příspěvku.

Poplatky

Příspěvek na rozvoj veřejné infrastruktury za vodovodní přípojku je v roce 2023 stanoven na 30 000 Kč vč. DPH a je z něj hrazeno napojení přípojky na hlavní řad a osazení vodoměrné sestavy.

Legislativa

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
 • Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Kontaktní osoba

Podrobnější informace podá Ing. Veronika Skalová, tel. 731 658 507, e-mail: stavebni2@hradistko.cz.


UZAVŘENÍ ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu nebo na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a obcí Hradištko. Smlouva se uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti.

Pro jednu nemovitost se zřizuje vždy jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, a sjednává se jeden smluvní vztah.

K uzavření smlouvy je třeba předložit doklad o vlastnictví nemovitost. Případně plnou moc k uzavření smlouvy od spoluvlastníků nemovitosti.

Následná povinnost vlastníka nemovitosti:

Péče o vnitřní vodovod

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody v kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd.

V případě napojení objektu na jiný zdroj vody (např. studna), musí mít každý zdroj vody samostatné vnitřní rozvody (dle § 11, odst. 2, zák. č. 274/2001 Sb.).

Péče o kanalizační přípojku

Viz dokument Pokyny k provozu kanalizační přípojky.


FAKTURACE, VODNÉ, STOČNÉ

Vodovod:

Cena platná od 1.1. 2024 činí  60 Kč/m3 včetně DPH (53,57 Kč /m3 bez DPH)
Fakturace: vyúčtování 1x ročně dle odečtu stavu vodoměru; obsahuje rozpis záloh.
Možnost správy údajů odběrného místa: Můj vodoměr (mujvodomer.cz)
Samoodečet lze hlásit na:
Fakturace – vodné: Lenka Roztočilová, tel. 733 123 234, odecty@hradistko.cz
Číslo účtu pro úhrady vodného: 35-388037319/0800

Kanalizace:

Cena platná od 1.1.2024 činí paušálně 1 890 Kč*osoba/rok. Tato hodnota vychází z ceny 54 Kč/m3 včetně DPH (48,21 Kč/m3 bez DPH).
Fakturace: vyúčtování 1x ročně  
Číslo účtu pro úhrady stočného: 35-388037319/0800


NAHLÁŠENÍ SAMOODEČTU

Samoodečet lze hlásit na:
Fakturace – vodné: Lenka Roztočilová,733 123 234 , odecty@hradistko.cz

nebo prostřednictvím formuláře:


  PLÁNOVANÉ VÝLUKY

  V obci není plánována žádná odstávka vody.


  HAVÁRIE VODY, KANALIZACE

  Informace o mimořádných haváriích vodovodních a kanalizačních řadů velkého rozsahu.

  Havárie můžete nahlásit prostřednictvím našeho formuláře:


   ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

   Vyjádření vydá vlastník vodovodu a kanalizace (obec Hradištko) na základě písemné žádosti na e-mailové adrese: stavebni2@hradistko.cz, nebo písemně: Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09 – příloha: vyznačení požadovaného území, projektová dokumentace