Informace o sběrném dvoru

UPOZORNĚNÍ: Sběrný dvůr je určen pouze pro trvale hlášené občany obce Hradištko, pro majitele rekreačních objektů v katastru obce a pro subjekty, které mají s obcí uzavřenu smlouvu o zapojení do systému odpadového hospodářství.

Sběrný dvůr je veřejným místem zpětného odběru elektrozařízení, mohou jej zde proto ukládat všichni bez omezení.

Otevírací doba sběrného dvora:

Pondělí:  zavřeno
Úterý:    9:00 – 17:30 hodin
Středa:   zavřeno
Čtvrtek: 9:00 – 17:30 hodin
Pátek:     zavřeno
Sobota:   9:00 – 17:30 hodin
Neděle:   9:00 – 17:30 hodin

Pracovníci: Martin Beránek, Jiří Hýna a Roman Martinkovský

Kontakt: 731 658 506

Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů?

Kde najdete v obci kontejnery na plasty, papír, sklo, kov, oblečení a směsný odpad?

Vstup nepovolaných osob do areálu zařízení je zakázán, v areálu se mohou pohybovat jednotlivě pouze osoby, které se prokázaly dokladem a odevzdávají odpady. Budou provádět všechny činnosti dle pokynů pracovníků zařízení, budou se řídit provozním řádem sběrného dvora a po uložení a zaevidování odpadu sběrný dvůr neprodleně opustí.

Do sběrného dvora lze ukládat následující odpadové složky:

 • papír a karton – krabice a kartony není potřeba sešlapávat, protože obsluha vše lisuje v novém lisu. Proto je výhodnější objemný papírový odpad vozit do sběrného dvora, než jimi plnit kontejnery v obci.
 • plastový odpad a nápojový karton – na objemný plastový odpad jsou ve dvoře umístěny eurokontejnery s obsahem 5 000 l, na drobný plast a tetrapak kontejnery 1 100 l v dostatečné kapacitě, proto pokud jsou kontejnery v obci plné, je vhodné odpad odvézt na sběrný dvůr. Nově oddělujeme a zvlášť ukládáme polystyren (čistý izolační a obalový od spotřebičů), na který je ve dvoře připraven nový klecový kontejner.
 • sklo – na skleněné obaly jsou k dispozici zvony o objemu 1 500 l. Na tabulové a objemné sklo jsou ve dvoře umístěny otevřené kontejnery s výklopným dnem o objemu 700 l.
 • kovy – veškerý kovový odpad se ukládá do velkoobjemového kontejneru oranžové barvy umístěného pod rampou.
 • textil a párová obuv – kontejner bílé barvy umístěný za kontejnery na sklo.
 • jedlé tuky a oleje – barely o objemu 50 l za buňkou obsluhy sběrného dvora.
 • biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu – odpad z kuchyní, trávu, listí a drobné zbytky rostlin ukládáme do velkoobjemových kontejnerů umístěných pod rampou.Větve do průměru 5 cm a o délce do 50 cm budou ukládány podle instrukcí obsluhy sběrného dvora za kamennou budovu, kde budou v pravidelných intervalech štěpkovány.Biologicky rozložitelný odpad (větve, dřevní hmota, listí, jehličí a pařezy), který vznikne při kácení dřevin, není komunální odpad, je považován za odpad z lesnictví a nebude přijímán ve sběrném dvoře. Vlastník je povinen tento odpad zlikvidovat jiným legálním způsobem na vlastní náklady.
 • dřevěný odpad (čisté dřevo z nábytku, dále neznečištěné OSB desky, dřevotříska, prkna a palety) – se třídí do velkoobjemového kontejneru pod rampou. (Nepatří sem sololit a rámy oken). Nábytek bude rozebrán na „placato“ a může obsahovat kovové prvky.
 • objemný odpad – koberce, lina, matrace, gauče a křesla se ukládají do velkoobjemového kontejneru pod rampou. Odpad bude zbaven složek, které je možno vytřídit (dřevo, dřevotříska, kovy, plasty, sklo atd.), a je třeba ho přivézt rozložený na „placato“. Limit je 1 000 l/měsíc.
 • pneumatiky – sběrný dvůr je místem zpětného odběru, počet uložených pneumatik není limitován.
 • suť – kontejner na suť slouží především k uložení rozbité keramiky (umyvadla, WC mísy, talíře, hrnečky atd.), aby tento odpad nekončil v kontejnerech na komunální odpad. Dále je zde možno uložit stavební suť v limitu 25 l/den.Suť není komunální odpad. Obec nemá zákonnou povinnost ji od občanů přebírat! Platí přísný zákaz dovozu stav. materiálu s obsahem azbestu (eternit, azbestocement. věci).
 • nebezpečné odpady – (barvy, ředidla a obaly znečištěné těmito látkami) se ukládají na pokyn obsluhy sběrného dvora do skladu nebezpečných odpadů.
 • baterie a světelné zdroje – se ukládají do boxů dle pokynů obsluhy.
 • nefunkční a poškozené elektrospotřebiče – na drobná elektrozařízení jsou k dispozici klece od společností, které zabezpečují zpětný odběr a zpracování. Televizory a monitory se ukládají do skladu pod přístřeškem a pračky, lednice, sporáky, bojlery, mikrovlnné trouby atd. se skladují do vývozu pod rampou.