Vyřízené žádosti zde.

Základní údaje

Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy ji obec obdržela, a to:

  1. písemným podáním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
  2. písemným podáním podaným osobně na podatelně Obecního úřadu Hradištko
  3. elektronickým podáním prostřednictvím elektronické podatelny
  4. elektronickým podáním prostřednictvím datové schránky obce: fxtbd3h

Elektronicky podaná žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Žadatel podá žádost, ve které uvede:

  • identifikaci žadatele
    • fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození, adresu pro doručování, liší-li se od adresy bydliště
    • právnická osoba uvede: název, sídlo, IČO a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
  • specifikaci žádosti (ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta)

Formuláře a dokumenty

Není předepsán žádný formulář. Lze použít následující formulář:

Žádost o poskytnutí informace

Jak dlouho potrvá vyřízení žádosti

Řeší se do 15 dnů od obdržení žádosti, ve složitějších případech do 25 dnů. O prodloužení lhůty a okolnostech musí být žadatel před uplynutím 15denní lhůty vyrozuměn.

Poplatky

Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Podle rozsahu dohledávaných informací je povinný subjekt oprávněn vybírat poplatky podle zveřejněného Sazebníku úhrad s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.

Úhrada se platí před poskytnutím informace v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Hradištko nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu obce. O této skutečnosti musí zpracovatel žádosti písemně informovat žadatele spolu s výší úhrady a s poučením o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle zákona.

Sazebník úhrad

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022
Výroční zprava o poskytování informací za rok 2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zprava o poskytování informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017