Podrobné aktuální informace najdete na samostatném webu OS Hradištko.

 

Jsme skupina lidí, která se cítí spoluzodpovědná za vytváření veřejného prostoru obce Hradištko tak, aby růst a rozvoj obce respektoval její historii a odrážel zásady moderní architektury, urbanismu a krajinářství.

Považujeme území obce Hradištko za unikátní prostor a je pro nás důležité, aby se i do budoucna bohatství tohoto prostoru zachovalo pro naše děti a vnoučata.

Spolek se zabývá zejména těmito činnostmi:

 1. podílí se na nezávislé odborné oponentuře u plánovací, dokumentační, projekční, stavební a jiné činnosti, za účelem zajištění veřejné kontroly
 2. rozvíjí spolupráci se zastupitelstvem, OÚ Hradištko i s ostatními organizacemi, jejichž činnost přispívá k naplnění účelu a poslání Spolku
 3. podporuje a vykonává veřejně prospěšnou a komunitní práci
 4. podporuje občanskou angažovanost
 5. podporuje možnosti sdružování občanů za účelem posilování pocitu sounáležitosti s místem bydliště, okolní přírodou a související historií
 6. napomáhá udržování historických, kulturních, přírodních a sakrálních památek na území obce a v jejím okolí a podporuje uchování jejich hodnot pro příští generace
 7. podporuje ochranu rostlinstva, živočišstva, geologických i jiných zajímavosti obce a okolí, jakož i ochranu krajinného rázu a rázu obce
 8. podporuje péči o zeleň v obci i jejím okolí
 9. sleduje čistotu obce, zabývá se estetikou a funkčnosti veřejného prostoru
 10.  zabývá se jak projekty, které budou mít dlouhodobý dopad na veřejný prostor a zůstanou trvalou hodnotou, tak krátkodobými akcemi, okrašlujícími okolí jednorázově
 11.  podporuje nápady a aktivity, směřující k naplnění účelu a poslání Spolku
 12.  vykonává aktivní fundraising, v rámci něhož spolupracuje s firmami a podnikatelským sektorem
 13.  spolupracuje s médii a informuje veřejnost o svých akcích
 14.  pořádá kulturní, vzdělávací, dobročinné a osvětové akce a happeningy odrážející účel a poslání Spolku

Pokud vás naše činnost zaujala a chcete se zapojit nebo jen vědět víc, kontaktujte nás na e-mailu oshradistko@gmail.com