Informace o veřejné síti odpadkových košů a kontejnerů

Směsný komunální odpad

  • kontejnery 1 100 l rozmístěné v obci (odpad nesmí obsahovat složky tříděného odpadu – papír, plasty, kovy, trávu, listí, suť, sklo, textil aj.).

Tříděný odpad

  • sklo, plast + nápojový karton, papír, kovy, textilkontejnery a nádoby rozmístěné v obci.
  • umístění kontejnerů je zveřejněno na stránkách obce https://www.gobec.cz/hradistko/.

Odpadkové koše

  • v katastru obce je umístěno 40 odpadkových košů, které slouží k ukládání drobného odpadu, ne však odpadu z domácností!

Odkládání odpadu mimo místa určená obcí je porušením obecně závazné vyhlášky a současně zákona o odpadech.