1) Historie a současnost:

Myslivecký spolek Medník byl založen na ustavující schůzi dne 29.4.1963 a ve své činnosti navázalo na činnost předcházející „myslivecké společnosti“ Hradištko. Založení mysliveckého spolku Medník bylo důsledkem vzniku jednotné celostátní organizace Československého mysliveckého svazu v roce 1961 a tedy i nových zákonných ustanovení a podmínek v oblasti myslivosti. V průběhu roku 1963 došlo k vytýčení nových hranic honitby a definitivní smlouva o nájmu honitby byla uzavřena 17.12.1963 u lesního závodu Zbraslav. Velikost honitby čítala 1289 ha, z toho 420 ha bylo polí, 578 ha lesa. Zbytek tvořily nehonební pozemky a vodní plochy. V prvním roce činnosti tvořilo myslivecký spolek 18 členů a dále zde byli 3 adepti a 3 stálí hosté. Předsedou MS byl zvolen p. J. Geisler a mysliveckým hospodářem p. V. Marek. Ze zakládajících členů MS již nikdo není členem stávajícího MS.
V průběhu desetiletí činnost MS Medník probíhala víceméně na rozloze, která je blízká současné výměře. Podle poslední nájemní smlouvy (květen 2003) je rozloha honitby stanovena na 1106 ha. MS tvoří 20 členů + 8 stálých hostů, věková struktura je od 30 let do 80 let. Čtyři členové mohou vykonávat funkci mysliveckého hospodáře (mají oprávnění – vyšší zkoušku z myslivosti nebo zkoušku pro myslivecké hospodáře). Členové chovají 5 psů s různým typem zkoušek a další psy mají ve výcviku. Většina členů MS pochází z Hradištka a okolních vesnic, několik členů je z Prahy.

m1

2) Cíle a poslání MS

Cílem spolku je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a s podmínkami nájemní smlouvy.
Spolek provádí další činnosti směřující zejména ke zlepšení životního prostředí zvěře, k propagaci ochrany přírody a myslivosti, zabezpečuje chov a výcvik lovecky upotřebitelných psů a provádí praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek. V mysliveckém kroužku vedeme mládež k úctě k přírodě a připravujeme na případné absolvování kurzu k získání loveckého lístku. Prostředky spolku tvoří členské podíly členů, výnosy z mysliveckého hospodaření a z další (např. brigádní) činnosti a z darů mysliveckému spolku.
V poslední době se stejně jako mnoho okolních příměstských honiteb potýkáme s výskytem černé zvěře v obydlených oblastech obce Hradištko. Na řešení spolupracujeme se zástupci obce. Ve Zpravodaji pravidelně informujeme občany, jak se chovat, aby se střety s černou zvěří minimalizovaly a nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví občanů. Intenzivně využíváme všech zákonných prostředků k vytlačování černé zvěře z blízkosti obce.

m2

3) Sídlo a kontaktní adresy:

Myslivecký spolek má svou vlastní mysliveckou chatu (myslivecké zařízení), kde se konají všechny jednání spolku, členské a výborové schůze a společná posezení jak členů, tak jejich přátel.
Kontaktní adresa je: Myslivecký spolek Medník, 252 09 Hradištko p. Medníkem.
Statutárním zástupcem byl zvolen Ing. Josef Pipota (předseda MS), bytem Na Ovčičkách 263, Hradištko – Brunšov. Výkonem funkce mysliveckého hospodáře byl pověřen Ing. Jiří Jech (myslivecký hospodář), kontaktní tel. číslo – 603 810 103. V případě střetu aut se zvěří či nálezu uhynulé zvěře je možné také kontaktovat Ing. Václava Buriánka st. na tel. číslo 602 212 254.

m3

m4

4) Struktura MS

Myslivecký spolek Medník má strukturu obdobnou, jako mají jiné spolky obdobné velikosti. Nejvyšším orgánem je členská schůze, mezi členskými schůzemi řídí činnost MS zvolený výbor (viz bod 5). Z hlediska myslivosti je honitba rozdělena na 4 samostatné úseky. V jednotlivém úseku je od 6 – 8 členů MS, kteří zajišťují v jim určené části honitby stavbu, údržbu a asanaci mysliveckých a krmných zařízení, přikrmování zvěře, ochranu zvěře apod. Za jejich činnost odpovídá mysliveckému hospodáři vedoucí úseku.
Kontrolním orgánem spolku je pak revizní komise, která v pravidelných časových úsecích kontroluje veškerou činnost a hospodaření sdružení. Ochrannou činnost v honitbě pak zajišťují se zvýšenou pravomocí členové myslivecké stráže, které po vykonání zkoušek jmenoval referát životního prostředí pověřené obce Černošice.

m5

5) Složení vedení MS a plán činností:

Výbor MS pracuje v posledních letech ve složení:
předseda MS: Ing. Josef Pipota
myslivecký hospodář: Ing. Jiří Jech
místopředseda: Jan Tošnar
jednatel: Ing. Václav Buriánek ml.
finanční hospodář: Lukáš Říha
Kontrolní a revizní komise: předseda Ing. Aleš Buriánek

m6

6) Kalendář akcí:

V průběhu roku jsou předsedou MS svolávány společné brigády dle potřeb spolku. V době senosečí se intenzivně podílíme na vyhánění mláďat dotčených travních porostů. Společné lovy na drobnou zvěř pořádáme dle předem schváleného plánu lovu – předkládá se do 24.7. Od září do konce listopadu může v sobotu a ve středu, v ranních a podvečerních hodinách probíhat tzv. lov kachen na tahu, obvykle v blízkosti vodních ploch. Společný lov na černou zvěř je organizován v období říjen až konec ledna, obvykle o víkendu, s četností maximálně dvě akce za měsíc. Lovci jsou před každým společným lovem obeznámeni s riziky v místě, kde se bude lovit. Všichni jsou vždy důrazně upozorněni na dodržování bezpečnosti při používání střelné zbraně. PČR pravidelně kontroluje lovce na společných akcích, včetně kontroly zda některý z lovců nepožil před lovem alkohol.

m7

m8

IČO MS Medník je 47003375
MYSLIVECKÝ SPOLEK MEDNÍK
HRADIŠTKO POD MEDNÍKEM
252 09 Hradištko

m9

Aktualizováno březen 2023