Na této straně přinášíme seznam formulářů, které jsou k dispozici na OÚ Hradištko.

Zveřejňujeme je ve formátech pdf, abyste je měli možnost prostudovat, případně si vytisknout a vyplnit, čímž ušetříte alespoň jednu cestu na úřad.

Formulář k udělení souhlasu s elektronickým zasíláním dokladů

A. Matrika

Změna jména a příjmení – jaké doklady s sebou
Ověřování podpisů nebo kopie listiny – poučení
Vydávání matričních dokladů – poučení a žádost
Právní způsobilost k uzavření manželství – poučení a žádost
Určení otcovství – poučení

Oznámení o ztrátě občanského průkazu

B. Stavební agenda

Formulář žádosti o stanovisko obce ke stavbě
Formuláře územní a stavební řízení
Žádost o povolení připojení pozemku na místní komunikaci

C. Vodovodní a kanalizační infrastruktura

Podmínky připojení k veřejné síti
Vzor smlouvy – Odvádění a čištění odpadních vod
Pokyny k provozu kanalizační přípojky
Kanalizační řád Hradištko-Pikovice    
Zákon 274-2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
Vyhláška č. 428-2001 Sb prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích
Vyhláška 252-2004 Sb. hygienické požadavky pitné vody
C03 Žádost o vyjádření k existenci sítí
C02 Změna evidenčních údajů
C01 Žádost o připojení k veřejné síti

D. Životní prostředí

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

E. Účtárna

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Vyúčtování dotace z rozpočtu obce