Zrušení plánované odstávky elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat dne 30. října 2020 od 8 do 16 hodin. O náhradním termínu bude informovat v dostatečném předstihu. Za případné komplikace způsobené zrušením plánovaného přerušení dodávky elektřiny se omlouvá.

MěÚ Černošice informuje občany

Městský úřad Černošice informuje občany o omezených úředních hodinách. Při komunikaci s úřady využívejte primárně telefonní a e-mailové kontakty. S konkrétními zaměstnanci se pak můžete domluvit na návštěvě úřadu.

Úřad práce ČR přijímá žádosti o sociální dávky v listinné formě (zaslané poštou), v elektronické podobě (e-mail, datová schránka) – v době nouzového stavu akceptuje podání bez zaručeného elektronického podpisu, není tedy nutné na ÚP ČR osobně přijít.

V sociální oblasti i nadále poskytujeme sociální poradenství a pomáháme občanům v řešení jejich nepříznivé sociální situace, vydáváme parkovací průkazy pro OZP. Úřad práce i nadále přijímá žádosti o sociální dávky a řízení o nich pokračují.

Městský úřad Černošice – všechna pracoviště
Pondělí 08:00 – 13:00
Středa 12:00 – 17:00

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště pro Prahu-západ, Dobrovského 25, Praha
Pondělí 08:00 – 13:00
Středa 08:00 – 13:00

MeU_Cernosice_socialni_oblast

Oznámení o konání naháňky

Dne 28. října 2020 se v prostoru Medníku bude konat myslivecká naháňka na černou zvěř, a to z důvodu zvýšených poškození luk a trvalých travních porostů černou zvěří. Omezte prosím tento den vycházky na Medník a do jeho okolí. Upozorňujeme na nebezpečí při lovu zvěře, zvýšený pohyb loveckých psů a možnosti střetu s poraněnou zvěří. Všichni účastníci budou dbát na bezpečnost svou i vaši. Prosím respektujte případné pokyny myslivců, pokud se s nimi někde setkáte, nebojte se zeptat, kam je bezpečné jít, případně zda není vhodnější změnit naplánovanou trasu. Jde o bezpečnost všech.

Zákaz hromadných akcí platný od 14. října do 3. listopadu 2020 se nevztahuje na výkon práva myslivosti (dále pak na – výkon rybářského práva v rybářských revírech a rybníkářství) – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře). Provádění těchto činností je dle stanoviska Ministerstva zemědělství možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s usnesením vlády.

Uzavření knihovny a donášková služba

Na základě usnesení vlády z 21. října 2020 je knihovna uzavřená, a to až do 3. listopadu 2020, případně do odvolání. Když nemůžete přijít do knihovny, knihovna přijde za vámi. Nabízíme donáškovou službu. Nahlaste nám e-mailem nebo telefonicky své jméno, adresu a informace, o jaké dokumenty máte zájem, a my vám je v dohodnutém čase doručíme. Plakát zde.

Mimořádná opatření – pohyb osob, maloobchodní prodej, správní agenda

Od čtvrtka 22. října 2020 platí další omezení v souvislosti s epidemií viru covid-19. Zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou, k zajištění základních potřeb a služeb. Dále bude uzavřena velká část maloobchodních prodejen a služeb a omezena činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů.

UV_1080-2020

UV_1079-2020

UV_1078-2020

 

Kanalizace Nade Vsí – zaměření sítě a přípojek

V souvislosti s výstavbou kanalizace a jejím dokončováním nyní probíhá zaměřování trasy kanalizační sítě a jednotlivých přípojek. Některé přípojky lze zaměřit z veřejné komunikace, a tudíž není třeba vstupovat na soukromé pozemky a  oznamovat tuto činnost vlastníkům takových přípojek. V případě, že přípojka není zaměřitelná z komunikace, mohou být vlastníci těchto nemovitostí osloveni geodetickou společností k umožnění vstupu na pozemek.  Děkujeme za pochopení. V případě  dotazů ve věci výstavby prosím kontaktujte paní Myškovou, tel.č. 731 658 507, případně na e-mail: stavebni2@hradistko.cz.

Zákaz skládky odpadu v místě stavební deponie

Upozorňujeme na zákaz skládky v místě stávající deponie stavby (na pozemcích parc.č. 61/129 a parc.č 61/130, k.ú. Hradištko pod Medníkem) a v jejím okolí. Žádáme všechny, kteří nabyli dojmu, že mohou na deponii staveniště ukládat odpad, aby pochopili, že takto v žádném případě nelze nakládat s vlastním odpadem,  tím spíše ukládat jej na cizích pozemcích.  Tato plocha slouží společnosti Zepris, s.r.o. jako deponie a tato společnost nemá  v žádném případě  v rozpočtu stavby likvidaci odpadu místních obyvatel. V případě porušení tohoto zákazu bude ze strany obce udělena finanční pokuta.“

Mimořádné opatření – zákaz pohybu a pobytu bez roušky

Ode dne 21. října 2020 až do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, v prostředcích hromadné dopravy, na nástupišti nebo čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pokud se zde nenachází pouze osoby z jedné domácnosti), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani

Ztratil se pes

Dne 17. října 2020 se v obci Krňany-Závist ztratil středně velký černý pes s bílou náprsenkou. Má každé oko jinak zbarvené, slyší na jméno Brok. Kdybyste měli nějaké informace, volejte prosím na tel. č. 736 145 580. Fotografie zde.