Nové přilby pro hasiče z Pikovic

Sbor dobrovolných hasičů Pikovice získal z Hasičského fondu Nadace Agrofert příspěvek ve výši 50 000 Kč na nákup šesti nových zásahových přileb Rosenbauer HEROS TITAN FIRE. Tyto přilby již byly nakoupeny a začaly být používány při výjezdech zásahové jednotky naší obce.

Výstava „Má vlast cestami proměn“

Nenechte si ujít putovní venkovní výstavu „Má vlast cestami proměn“, která bude k vidění na návsi u zámku od 17. srpna do 13. září 2019. Výstava představí 19 proměn zanedbaných míst v místa upravená a užitečná, jež byly realizovány ve Středočeském a Jihočeském kraji a v kraji Vysočina. Jedna z proměn poukazuje i na úpravu prostranství kolem lípy na návsi v nedaleké obci Buš. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.  ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad.

Více o výstavě na http://cestamipromen.cz

Vystava

Kašpárkovo loutkové divadlo

Kašpárkovo loutkové divadlo zve všechny děti na pohádková představení, která se uskuteční každý den v 18 hodin od pondělí do pátku ve dnech 22. až 26. července 2019 před zámkem. Hraje se v divadelním kamionu, představení trvá 50 min, vstupné 100 Kč, kapacita 30 míst. Hrají profesionální loutkoherci s originálními marionetami.

Plakát: Loutkove_divadlo

Žádost a výzva – neoprávněné užívání objektu „U-budovy“

Vzhledem k tomu, že na prostory v objektu čp. 2 (tzv. „U-budova“) obec Hradištko jako vlastník neuzavřela žádnou nájemní smlouvu ani jiný smluvní titul opravňující k jejich užívání, jsou tyto prostory jakoukoli osobou užívány neoprávněně, v rozporu se zákonem.

Žádáme ty, kteří tyto prostory neoprávněně užívají, aby tak přestali činit a aby objekt vyklidili, a to nejpozději k datu 31.8.2019, kdy bude uzavřen přívod vody. Pokud nedojde k vyklizení nemovitosti, budou podniknuty další právní kroky v souladu se zákonem.

Porucha na vodovodním řadu, Brunšov – Restaurace Rozmarná

Z důvodu poruchy na vodovodním řadu na Brunšově před Restaurací Rozmarná bude po dobu provádění její opravy omezena dodávka vody a to v noci z 9.7. od 22:30 hod do rána 10.7. do 7:00 hod a v průběhu dopoledne 10.7. (cca na 2 hodiny) při samotném přepojování potrubí.

Odstávka se týká objektů v ul. Benešovské v úseku od Restaurace Rozmarná po křižovatku s ul. Přístavní, a objektů v ulici K Přehradě.

Děkujeme za pochopení.

Závěrečný účet obce Hradištko za rok 2018

Zveřejňujeme závěrečný účet naší obce za rok 2018, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20. června 2019. Tento závěrečný účet obce obsahuje:

 • základní údaje o obci
 • údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
 • vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
 • závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018

Součástí jsou také přílohy:

 • základní údaje z výkazu Fin 2/12 – 12/2018 v Kč – výstup z účetnictví
 • rozvaha v Kč – výstup z účetnictví
 • výkaz zisků a ztrát – výstup z účetnictví
 • příloha účetní závěrky – výstup z účetnictví
  přehled o peněžních tocích
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018
 • zpráva o provedení roční inventarizace majetku a závazků obce Hradištko k 31.12.18

Uvedené přílohy k nahlédnutí zde.