Nové ceny jízdného PID od 1. dubna 2023

Na základě rozhodnutí Středočeského kraje dojde od 1. dubna 2023 ke změnám tarifu ve vnějších tarifních pásmech PID. Úprava tarifu reaguje na inflaci, energetickou krizi a na časté podněty od cestujících a partnerů systému. Přináší sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek při použití na železnici, podporu cestování na delší vzdálenosti, zastropování ceny časových kupónů, zavedení 10měsíčního časového kupónu pro vnější pásma a zavedení tzv. firemního jízdného, které umožní nákup přenosných časových kuponů. Vzhledem k již zmíněné inflaci dojde ke zdražení jízdenky pro jednotlivou jízdu na krátké vzdálenosti. Delších cest se změny téměř nedotknou, nebo naopak dojde k jejich zlevnění (v případě jednodenních jízdenek). Ještě výhodnější budou předplatní kupony nebo celodenní jízdenky.

Přehled cen a časové platnosti základních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu najdete ve Zpravodaji PID (pdf).

Výměna vedení přenosové soustavy

Dne 24. února 2023 bude v našem katastru zahájena modernizace venkovního vedení VVN 400kV spočívající v obnově stávajícího elektroenergetického nadzemního vedení přenosové soustavy ČR, která se dotkne především lokality Brunšov. V rámci stavby bude probíhat přeprava dílců stožárů, vodičů a přesun těžké techniky potřebné k provádění prací.

Doprava by měla být do oblasti Brunšova realizována z východní strany přes pole do ulice Pod Linkou.

Pro vlastníky pozemků v ulici Pod Linkou dotčených prováděním prací je k dispozici p. Jaroslav Bečvář, stavbyvedoucí akce, tel. 601 328 699.

S akcí souvisí rozsáhlá odstávka dodávky elektřiny ve dnech 28. února, 1., 2. a 3. března 2023. (https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky)

 

Odstranění sedimentů z řeky Sázavy

Od 15. března do srpna 2023 bude probíhat odstranění nánosů z plavební dráhy na řece Sázavě, a to z vodní hladiny za pomoci lodní techniky. Sediment bude odvážen lodí na překladiště v Davli. Práce se dotknou ř. km 0,800 – 2,650 (viz obrázek).

Splatnost místního poplatku do 31. března 2023

Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy na tento rok, aby tak učinili nejpozději do 31. března 2023. Místní poplatek můžete uhradit na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Předem děkujeme za vaše platby.

Komunální odpad:

  • 800 Kč (osoba s trvalým pobytem)
  • 1 200 Kč (za nemovitost bez trvalého pobytu)

Psi:

  • 300 Kč/první pes, za každého dalšího 400Kč
  • 200 Kč/osoby starší 65 let, za každého dalšího 300Kč

Předpokládaná dopravní omezení v roce 2023

Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic se letos chystají tyto rekonstrukce a s nimi související dopravní omezení:

V letošním roce, v letních měsících bude dokončena probíhající rekonstrukce silnice II/102, akce „II/102 hr. hl. m. Prahy-Štěchovice-rekonstrukce“. Tato akce je prováděna převážně za provozu, při omezeních v úsecích prováděných oprav (provoz v místech oprav je řízen kyvadlově pomocí SSZ). Na tuto opravu naváže rekonstrukce silnice II/102 v průtahu Davlí, akce II/102 Davle, průtah. Předpoklad zahájení realizace o prázdninách, za úplné uzavírky silnice II/102 v průtahu Davlí (úsek s dlažbou červenec – srpen) a dále směrem na Měchenice bude rekonstrukce realizována za omezení provozu, po polovinách (celková doba realizace této akce jsou 4 měsíce).

V letošní stavební sezoně se připravuje rekonstrukce silnice III/1023 ve Štěchovicích, na Masečín, akce III/1023 Masečín. Oprava bude prováděna za úplné uzavírky silnice, doba realizace bude přes celou stavební sezonu (doba realizace dle SoD je 9 měsíců).

Dále proběhne dokončení v loňském roce zahájené opravy silnice II/104, akce II/104 Davle-Bohuliby. Půjde o opravu úseku silnice II/104 za obcí Petrov, směrem na Jílové u Prahy, realizace bude za úplné uzavírky tohoto úseku silnice, termínu provedení duben – červen 2023.

U mostu přes Vltavu ve Štěchovicích je letos v plánu zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a případně ještě do konce tohoto roku přípravné práce (realizační dokumentace, příprava přívozu, projednání s NPÚ apod.). Tyto přípravné práce si nebudou vyžadovat dopravní opatření, tedy ani dopravní omezení. Stavbu samotnou chce KSÚS realizovat v r. 2024, pokud budou přiděleny finanční prostředky v potřebném objemu. Dle sdělení KSÚS nebude rekonstrukce mostu kolidovat s plánovanou opravou hráze Slapské přehrady v r. 2025.

Dočasné uzavření pošty

Upozorňujeme občany na dočasnou krátkodobou uzavírku provozovny pošty Hradištko. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ve dnech 20. – 24. února 2023 ze stavebních  důvodů. Po tuto dobu budou poskytované služby zajištěny provozovnou Štěchovice na adrese Hlavní 3, 252 07 Štěchovice v rámci otevírací doby. Zde bude možné si vyzvednout uložené zásilky.