Upozorňujeme na zákaz skládky v místě stávající deponie stavby (na pozemcích parc.č. 61/129 a parc.č 61/130, k.ú. Hradištko pod Medníkem) a v jejím okolí. Žádáme všechny, kteří nabyli dojmu, že mohou na deponii staveniště ukládat odpad, aby pochopili, že takto v žádném případě nelze nakládat s vlastním odpadem,  tím spíše ukládat jej na cizích pozemcích.  Tato plocha slouží společnosti Zepris, s.r.o. jako deponie a tato společnost nemá  v žádném případě  v rozpočtu stavby likvidaci odpadu místních obyvatel. V případě porušení tohoto zákazu bude ze strany obce udělena finanční pokuta.”