Zveřejňujeme závěrečný účet naší obce za rok 2018, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20. června 2019. Tento závěrečný účet obce obsahuje:

 • základní údaje o obci
 • údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
 • vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
 • závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018

Součástí jsou také přílohy:

 • základní údaje z výkazu Fin 2/12 – 12/2018 v Kč – výstup z účetnictví
 • rozvaha v Kč – výstup z účetnictví
 • výkaz zisků a ztrát – výstup z účetnictví
 • příloha účetní závěrky – výstup z účetnictví
  přehled o peněžních tocích
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018
 • zpráva o provedení roční inventarizace majetku a závazků obce Hradištko k 31.12.18

Uvedené přílohy k nahlédnutí zde.