Informace z 27.03.2020:

Výstavba tlakové kanalizace běží bez přerušení i v této velmi komplikované době. K dnešnímu dni jsou realizované kanalizační větve v ulici Na Vrcholu, V Zákoutí, v ul. Sadová, Pod Vodojemem, Na Kopečku v ul. Klidná a v části ul. Nade Vsí. Práce probíhají dále v ulici Nade Vsí a v ul. Spojovací. V době od 1.4.2020 bychom chtěli začít s úpravou povrchů komunikací v místě, kde je již realizace ukončena včetně kanalizačních přípojek, což je v ulici Na Vrcholu. Průběh prací je znázorněn na přiložených mapách. Průběh prací březen až duben. Ulice Spojovací. Ulice V zákoutí a Sadová.

Ukončení realizace celého projektu je dle harmonogramu plánováno na leden 2021. Po dokončení celého díla bude zajištěna jeho kolaudace. Po této době bude teprve možné realizovat jednotlivá přepojení domovních kanalizačních přípojek do nových čerpacích stanic a tím budou uvedeny do provozu jednotlivé kanalizační přípojky. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na základě smlouvy o dílo přesně definovaný rozsah díla a lhůtu pro jeho dokončení, není možné, aby v rámci výstavby jednotlivých přípojek současně řešil a realizoval domovní gravitační přípojky ani jejich přípravu. Tato část kanalizace je, jak již bylo sděleno všem vlastníkům, samostatnou částí, kterou si zajišťuje vlastník nemovitosti na své náklady. Žádám tímto vlastníky nemovitostí, aby nenaléhali na stavbu a brali ohled na výše uvedenou skutečnost. V rámci stavby a zprovoznění jednotlivých přípojek budou ze strany obce k dispozici zcela jistě kontakty na zhotovitele těchto domovních gravitačních částí.

Realizace jednotlivých přípojek probíhá vždy v určitých lokalitách, kde je již dokončena pokládka kanalizačního potrubí. Po realizaci těchto přípojek pak bude možné zajistit úpravu povrchů místních komunikací. Připomínám touto cestou, kdo ještě nedoručil na obec podepsanou smlouvu o příspěvku, aby tak obratem učinil a rovněž provedl smluvní platbu, neboť bez tohoto nebude možné předmětnou přípojku realizovat.

Rovněž připomínáme a upozorňujeme vlastníky všech nemovitostí, že v rámci výstavby je možné, že bude třeba zasáhnout a odstranit vzrostlé porosty v trase kanalizace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.č. 731658507.

Informace z 11.03.2020:

Aktualizujeme mapu a informace úseků realizace výkopových prací v rámci akce „Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“ prováděných v březnu ZDE.

Informace z 10.03.2020:

Oznamujeme, že dne 12.3.2020 v době od 9.00 do 17.00 hod. bude ještě jednou z technických důvodů uzavřena v části ulice Spojovací (viz. přiložená mapa). Děkujeme za pochopení.

Informace z 02.03.2020:

V úterý 3.3.2020 v době od 9.00 – 17.00 hod. bude z důvodu propojení splaškové kanalizace uzavřen průjezd ulicí Spojovací ve vyznačeném úseku. Děkujeme za pochopení.

Informace z 24.02.2020:

Rozšiřujeme o další úsek realizace tlakové kanalizace, ulice Na Kopečku. Aktualizovaná mapa úseků realizace výkopových prací v rámci akce „Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“ v měsících ÚNOR/BŘEZEN ZDE.

Informace z 03.02.2020:

Rozšiřují se úseky realizace tlakové kanalizace, ulice V zákoutí, Spojovací, Nade Vsí. Mapy úseků realizace výkopových prací v rámci akce „Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“ v měsíci ÚNORU 2020 ZDE.

V současné době rozesíláme postupně také na adresy vlastníků předmětné Smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury.

Informace z 03.01.2020:

Oznamujeme, že dne 6.1.2020 budou opět pokračovat výkopové práce v rámci realizace projektu „Hradištko – kanalizace, lokalita Nade Vsí“. Práce budou probíhat v ulici Pod Vodojemem a v ulici Na Vrcholu (viz mapa). V případě dotazů volejte na tel.č. 731 658 507. Děkujeme za pochopení.

Informace z 13.12.2019:

Upřesňujeme informace k výstavbě projektu „Hradištko, lokalita „Nade Vsí“: tlaková kanalizace – napojení na ČOV Pikovice“ ve dnech 02.12. až 20.12.2019 včetně vyznačení umístění popelnic. Mapka ZDE.

Informace z 02.12.2019:

Zveřejňujeme mapku plánu výstavby tlakové kanalizace ve dnech 02.12. až 20.12.2019 s vyznačením možného umístění popelnic.

Informace z 20.11.2019:

Zveřejňujeme mapku plánu výstavby tlakové kanalizace ve dnech 18.11. a 29.11.2019 s označením, odkud bude probíhat svoz odpadu.

Informace z 01.11.2019:

Zhotovitelem byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ZEPRIS, spol. s r.o. Staveniště jsme předali 29.10.19, zahájení prací je předpokládáno v týdnu od 4.11.2019. Dle smlouvy o dílo by práce měly být ukončeny v lednu roku 2021. Práce budou zahájeny výstavbou kanalizačních větví v místních komunikacích, následovat bude postupná realizace jednotlivých kanalizačních přípojek.

Stavební činnost si vynutí některá omezení a dopravní opatření. Respektujte prosím dopravní značení v okolí stavby a výkopů. Dbejte zvýšené opatrnosti. Majitele v dotčených ulicích požádáme o trpělivost se zvýšeným hlukem, prašností a provozem stavebních strojů.

Při realizaci bude upřednostňována metoda řízeného podvrtu, bude-li to technicky možné. V místech se zhoršenými geologickými podmínkami bude třeba řešit pokládku kanalizačního potrubí otevřeným výkopem. Komunikace budou průběžně kontrolovány a dosypávány, neboť zcela jistě dojde k sedání zásypového materiálu. Budeme se snažit o snížení prašnosti na co nejmenší míru. Bohužel, dotace není určena na výstavbu nových komunikací ani v souvislosti s výstavbou nových sítí. Proto je součástí projektu pouze uvedení komunikací do původního stavu. V případě místních komunikací, které jsou dosud nezpevněné, budou tyto povrchy, v rámci realizace díla, řešeny alespoň hutněným zásypem stěrkového materiálu. Následně pak bude z prostředků obce řešena realizace zpevněných povrchů cest.

Při provádění zemních prací nelze zohledňovat dřeviny a další výsadbu či zpevněné plochy, které jsou na pozemcích komunikací v uličním prostoru neoprávněně. Vyzýváme proto ty, kteří chtějí keře či jiné rostliny zachovat, aby si je včas přesadili na vlastní pozemek.

Počáteční rozsah stavby v situačním zákresu můžete vidět zde. Průběžně bude zveřejňován harmonogram realizovaných úseků. Majitelům připojovaných objektů je zasílán dopis včetně projektové dokumentace na kanalizační přípojku, jeho plné znění je možno vidět zde.