Obec Hradištko zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 700/13, ostatní plocha, neplodná půda – o výměře 50 m2 za účelem provozování stánku s občerstvením, minimální výše měsíčného činí 4 000 Kč. Nájemce si musí zajistit na vlastní náklady denní odvoz odpadu a umístění mobilního WC pro zákazníky. Elektrickou energii a zásobování pitnou vodou si zajistí nájemník také na vlastní náklady. Provoz stánku musí splňovat hygienické požadavky a jeho provoz bude podléhat aktuální epidemiologické situaci. Případní zájemci mohou podat své nabídky písemně na adresu Obecního úřadu Hradištko, Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09 do 18. května 2021. V nabídce uveďte popis poskytované služby (celoroční/sezónní), předpokládanou dobu pronájmu a nabízenou částku za měsíční pronájem části pozemku.

Zamer_pronajmu_casti_pozemku_pc.700_13