Uzavírání manželství

Základní informace

Manželství je trvalý svazek muže a ženy, který může vzniknout jen zákonem stanoveným způsobem, jehož právní úprava je obsažena v hlavě první části občanského zákoníku. Zde jsou zakotveny dvě formy uzavření manželství, a to občanský a církevní sňatek. Pro obě formy zákon předepisuje předoddavkové řízení na příslušném matričním úřadě.

Podmínky pro uzavření manželství občanskou formou

Snoubenci si osobně či telefonicky sjednají termín obřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Snoubenci se osobně dostaví k tzv. předoddavkovému řízení na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Povinnosti občana ČR

Při osobní návštěvě oba snoubenci předkládají (případně jeden snoubenec za oba dva) vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a dále je nutné předložit:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
 • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
 • případně rodné listy nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
 • žádost o povolení uzavřít manželství mimo úředně stanovené místo (snoubenci žádají o sňatek mimo obřadní síň) nebo čas stanovený zastupitelstvem úřadu (snoubenci žádají o sňatek mimo úředně stanovenou dobu)

Dotazník k uzavření manželství – ke stažení.

Církevní sňatek

K uzavření církevního sňatku matriční úřad vydá snoubencům osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku. Toto osvědčení je platné po dobu šesti měsíců od jeho vydání. Bez platného osvědčení manželství nevznikne. Po uzavření církevního sňatku je oddávající povinen doručit matričnímu úřadu do tří pracovních dnů od uzavření manželství protokol o uzavření manželství.

Pro vydání osvědčení k církevnímu sňatku je nutné splnit povinnost občana – viz předchozí bod).

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku – ke stažení.

Úkony matričního úřadu po uzavření manželství

Po uzavření manželství provede matriční úřad na základě protokolu o uzavření manželství zápis do matriční knihy manželství a vydá oddací list. Oddací list je veřejnou listinou, kterou se prokazuje uzavření manželství. Následně matriční úřad zapíše údaj o uzavření manželství a případné změně příjmení do agendového informačního systému evidence obyvatel.

Správní poplatky

Bez poplatku, vyjma:

 • správního poplatku za uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní místnost, který činí 1 000 Kč
 • správního poplatku za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, který činí 3 000 Kč
 • správního poplatku za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, který činí 2 000 Kč

Pokyny pro vstup cizích státních příslušníků do manželství zde.

Legislativa

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách„)
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, které bylo vyhlášeno v úředním věstníku EU pod č. 2016/1191 dne 26. 7. 2016 (L 200/1)

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • matrika – 1. patro
 • Iva Varcabová
 • e-mail: matrika@hradistko.cz
 • tel.: 731 658 511
 • úřední hodiny: PONDĚLÍ 15:00 – 18:00

Za text zodpovídá: Iva Varcabová