Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR

Uzavírání manželství se řídí právním řádem České republiky a je upraveno zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách).

K vyplněnému dotazníku k uzavření manželství musí snoubenec, který je cizincem předložit následující doklady:

 •  rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení, a údaje o rodičích
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (povolení domovského státu, že jejich občan může uzavřít manželství v České republice, pokud domovský stát takový doklad nevydává, předloží cizinec potvrzení o této skutečnosti)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý), tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • doklad totožnosti (cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince apod.)

V kalendářním týdnu před uzavřením manželství předloží snoubenec, který je cizincem, matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavírání manželství starší sedmi pracovních dnů. (Toto potvrzení vydává: Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytových agend), Olšanská 2176/2, 130 00 Praha 3-Žižkov, Odbor cizinecké policie Praha 5-Smíchov, Zborovská 1505/13.

To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Bez tohoto potvrzení a výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit!

Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (dle ustanovení § 57 zákona o matrikách).

To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady v některých případech ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv.„APOSTILLOU“. Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela Česká republika smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním překladatelem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů.

Je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklady. Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen.

K podání žádosti o uzavření manželství nemusí být přítomni oba snoubenci, ale dotazník musí být oběma snoubenci podepsán a musí být doloženy originály všech potřebných dokladů.

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • matrika – 1. patro
 • Iva Varcabová
 • e-mail: matrika@hradistko.cz
 • tel.: 731 658 511
 • úřední hodiny: PONDĚLÍ 15:00 – 18:00

Za text zodpovídá: Iva Varcabová