Změna trvalého pobytu

Základní informace

 • Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území.
 • Trvalý pobyt lze mít jen v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
 • Občan může trvalý pobyt kdykoli změnit.

Podmínky pro zápis změny trvalého pobytu

 • Občan ohlásí tuto změnu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
 • Hlásí se pouze nová adresa trvalého pobytu, odhlašování z předchozího trvalého pobytu občan neprovádí, proběhne automaticky.

Kdo ohlašuje místo pobytu:

 • občan ČR starší 15 let,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Povinnosti občana:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je možné použít pouze originální tiskopis),
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz), u dětí do 15 let rodný list a občanský průkaz (pokud mu byl vydán),
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu) ,
 • souhlas s trvalým pobytem může udělit vlastník nebo nájemce osobně před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatky:

 • ohlášení změny trvalého pobytu 50 Kč,
 • děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Legislativa

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz: stránky MVČR

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • Podatelna – 1. patro
 • Lucie Buriánková
 • E-mail: obec@hradistko.cz nebo podatelna@hradistko.cz
 • Tel.: 257 740 442, 731 658 501
 • Úřední hodiny: PONDĚLÍ 8:00 – 11:30 a 12:30 – 18:30 a STŘEDA   8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00

 

Za text zodpovídá: Lucie Buriánková