Přidělování čísla popisného nebo evidenčního

Základní informace
 • Každá budova v obci musí být označena jedinečným číslem.
Podmínky
 • Obecní úřad přiděluje čísla popisná nebo evidenční na základě písemné výzvy dotčeného stavebního úřadu.
 • Na základě této výzvy vydá obecní úřad doklad o přidělení čísla ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno podá žadatel na katastrální úřad.
 • Přidělení čísla nabývá účinnosti okamžikem zápisu do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, který provádí stavební úřad.
 • Vlastník stavby je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
 • Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná z veřejného prostranství (zpravidla v blízkosti vchodu, vstupu či vjezdu do budovy).
 • Nesplněním této povinnosti se vlastník nemovitosti dopouští přestupku, za který může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Legislativa
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů,
 • stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • Úřední hodiny: PONDĚLÍ 8:00 – 11:30 a 12:30 – 18:30 a STŘEDA   8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
Za text zodpovídá: Lucie Buriánková.