Nový SBĚRNÝ DVŮR na sběr odpadu byl otevřen 1.11.2013

Provozní doba sběrného dvora je:

Pondělí: zavřeno
Úterý: otevřeno 9:00 – 17:30 hodin
Středa: zavřeno
Čtvrtek: otevřeno 9:00 – 17:30 hodin
Pátek: zavřeno
Sobota: otevřeno 9:00 – 17:30 hodin
Neděle: otevřeno 9:00 – 17:30 hodin

Do nového sběrného dvora lze ukládat následující odpadové složky:

 • směsný komunální odpad – v maximálním množství 1 m3/rok na objekt (resp. na č.p. či č.evidenční)
 • tříděný komunální odpad – lze ukládat do k tomu určených kontejnerů (barevné sklo-zelená barva, bílé sklo-bílá barva, plasty a PET lahve-žlutá barva, papír a kartony-modrá barva, tatrapack-oranžová barva, ve sběrném dvoře je dále umístěn samostatný kontejner na použitý textil a dětské hračky
 • objemný komunální odpad – v maximálním množství 1 m3/měsíc na objekt (resp. na č.p. či č. evid.) do této kategorie patří (např. koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska apod.), který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do klasických sběrných nádob v katastru obce
 • stavební odpad – v maximálním množství 0,5 m3/měsíc na objekt (resp. č.popisné či č.evidenční) tímto odpadem se rozumí (např. stav. suť s obsahem cihel, betonu, malty, pálených tašek, kamenů apod.), v tomto směru platí přísný zákaz dovozu stav. materiálu s obsahem azbestu (eternit, azbestocement. věci)
 • dřevěný odpad – (např. nábytek v rozebraném stavu, desky, prkna, fošny, střešní latě, apod. vše bez příměsí škodlivých nátěrů)
 • kovový odpad – bez omezení
 • pneumatiky – omezené množství 4 ks/rok na objekt (resp. číslo popisné či číslo evidenční
 • elektroodpad – bez omezení lze ukládat všechny druhy elektrických a elektronických zařízení (např. ledničky, pračky, sporáky, TVP, monitory, radia, CD přehrávače, videorekordéry, počítače, tiskárny, klávesnice, kopírky, telefony, mobily, elektrické hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, další kuchyňské přístroje, elektrické váhy apod.)
 • nebezpečný odpad – jedná se především o barvy, ředidla, lepidla, mazací, motorové a převodové oleje, kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech, obaly a textilie těmito látkami znečištěné, baterie, akumulátory, zářivky, výbojky apod.)
 • ukládání kompostovatelného biologického odpadu – lze provádět na vlastních či pronajatých pozemcích tak, aby nedocházelo ke znečištění vody ve studnách nebo blízkých vodních tocích a zároveň nedocházelo k pachovým závadám v okolí těchto pozemků, tyto odpady lze rovněž odvážet na pozemek těsném sousedství sběrného dvora, kde tyto služby bezplatně pro občany provádí firma Úprava a úklid zahrad Aleš Dlouhý
 • ve sběrném dvoře je rovněž umístěn kontejner na ukládání použitého šatstva.

Provoz sběrného dvora má svůj provozní řád, dle kterého je provozován a jeho provoz zabezpečují řádně proškolení zaměstnanci obce a dle jejich pokynů je zapotřebí při vstupu do sběrného dvora se řídit. Vzhledem ke špatným zkušenostem z provozu sběrného místa v centru obce z minulých období, nebude to tohoto sběrného dvora přijímán odpad vyprodukovaný z podnikatelské činnosti podnikajících a právnických osob. Rovněž tak nebudou do tohoto sběrného dvora přijímány odpady od občanů z okolních měst a obcí. Jedinou výjimkou v tomto směru je výše uvedený elektroodpad, vzhledem k tomu, že náš sběrný dvůr je zařazen do celostátního systému sběrných míst elektroodpadů.