UPOZORNĚNÍ: Sběrný dvůr je určen pouze pro trvale hlášené občany obce Hradištko a pro majitele rekreačních objektů v katastru obce.

Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů?

Kde najdete v obci kontejnery na plasty, papír, sklo, kov, oblečení a směsný odpad?

Co lze ukládat do sběrného dvora?

Otevírací doba sběrného dvora:

Pondělí:  zavřeno
Úterý:    9:00 – 17:30 hodin
Středa:   zavřeno
Čtvrtek: 9:00 – 17:30 hodin
Pátek:     zavřeno
Sobota:   9:00 – 17:30 hodin
Neděle:   9:00 – 17:30 hodin

Vjezd povolen pouze po výzvě obsluhy sběrného dvora. Omezte osobní kontakt se zaměstnanci sběrného dvora.

Do nového sběrného dvora lze ukládat následující odpadové složky:

 • směsný komunální odpad – v maximálním množství 1 m3/rok na objekt (resp. na č.p. či č.evidenční)
 • tříděný komunální odpad – lze ukládat ve sběrném dvoře nebo k tomu určených kontejnerů rozmístěných po obci. Barevné sklo – zelená barva. Bílé sklo – bílá barva. Plasty, PET lahve a nápojové obaly (tatrapack) – žlutá barva. Papír a kartony-modrá barva. Tatrapack obaly – oranžová barva. Ve sběrném dvoře je dále umístěn samostatný kontejner na použitý textil a dětské hračky
 • objemný komunální odpad – v maximálním množství 1 m3/měsíc na objekt (resp. na č.p. či č. evid.) do této kategorie patří (např. koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska apod.), který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do klasických sběrných nádob v katastru obce
 • stavební odpad – v maximálním množství 25 l/den na objekt (resp. č.popisné či č.evidenční) tímto odpadem se rozumí (např. stav. suť s obsahem cihel, betonu, malty, pálených tašek, kamenů apod.), v tomto směru platí přísný zákaz dovozu stav. materiálu s obsahem azbestu (eternit, azbestocement. věci)
 • dřevěný odpad – (např. nábytek v rozebraném stavu, desky, prkna, fošny, střešní latě, apod. vše bez příměsí škodlivých nátěrů); manuál k recyklaci dřevěného odpadu
 • kovový odpad – bez omezení
 • pneumatiky – omezené množství 4 ks/rok na objekt (resp. číslo popisné či číslo evidenční
 • elektroodpad – bez omezení lze ukládat všechny druhy elektrických a elektronických zařízení (např. ledničky, pračky, sporáky, TVP, monitory, radia, CD přehrávače, videorekordéry, počítače, tiskárny, klávesnice, kopírky, telefony, mobily, elektrické hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, další kuchyňské přístroje, elektrické váhy apod.)
 • nebezpečný odpad – jedná se především o barvy, ředidla, lepidla, mazací, motorové a převodové oleje, kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech, obaly a textilie těmito látkami znečištěné, baterie, akumulátory, zářivky, výbojky apod.)
 • ukládání kompostovatelného biologického odpadu (odpad č. 020103 rostlinných pletiv dle přílohy č.1 vyhlášky 93/2016 sb. o katalogu odpadů zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.) – lze provádět na vlastních či pronajatých pozemcích tak, aby nedocházelo ke znečištění vody ve studnách nebo blízkých vodních tocích a zároveň nedocházelo k pachovým závadám v okolí těchto pozemků, tyto odpady lze rovněž ukládat do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném dvoře (tráva, listí, štěpka a větve do průměru 5 cm a délce maximálně 1m) a to maximálně do objemu 1000 litrů měsíčně.
 • ve sběrném dvoře je rovněž umístěn kontejner na ukládání použitého šatstva.

Odpad vzniklý při kácení stromů je podle přílohy č.1 vyhlášky 93/2016 sb. o katalogu odpadů zákona o odpadech č. 185/2001 sb. odpadem č.020107, což je odpad z lesnictví. Tento druh odpadu nelze ukládat va sběrném dvoře. Při kácení stromů vzniká velký objem odpadu, proto nedoporučujeme pálení tohoto odpadu, ale jeho odvoz do zařízení pro jeho likvidaci(kompostárna, bioplynová stanice). Doporučujeme, před zahájením kácení mít zajištěn odvoz(přistaveni kontejneru) a zajištěnu likvidaci odpadu odbornou firmou.

Provoz sběrného dvora má svůj provozní řád, dle kterého je provozován a jeho provoz zabezpečují řádně proškolení zaměstnanci obce a dle jejich pokynů je zapotřebí při vstupu do sběrného dvora se řídit. Vzhledem ke špatným zkušenostem z provozu sběrného místa v centru obce z minulých období, nebude to tohoto sběrného dvora přijímán odpad vyprodukovaný z podnikatelské činnosti podnikajících a právnických osob. Rovněž tak nebudou do tohoto sběrného dvora přijímány odpady od občanů z okolních měst a obcí. Jedinou výjimkou v tomto směru je výše uvedený elektroodpad, vzhledem k tomu, že náš sběrný dvůr je zařazen do celostátního systému sběrných míst elektroodpadů.