Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list a nahlížení do matričních knih

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Upozorňujeme občany, že matriční knihy našeho úřadu máme vedené od roku 1950. Máte-li zájem o nahlížení do knih či vydání matričního dokladu před tímto rokem, je nutné se obrátit na Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích či na matriku městyse Štěchovice.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.
Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
Při ztrátě matričního dokladu lze vydat jeho druhopis.

Žádost o vydání matričních dokladů –  ke stažení.

Komu se matriční doklady vydávají:

 • Fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.
 • Pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené způsobnosti orgánů územních samosprávních celků.
 • Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.
 • Fyzické osobě, která prokáže, že je nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu.
 • Jakékoli fyzické osobě, jestliže od matriční události úmrtí je to více jak 30 let, u sňatku 75 let, u narození 100 let.

Co musíte předložit:

 • doklad, kterým prokážete svoji totožnost, popřípadě veřejnou listinu (např. rodný list, křestní list, úmrtní list, oddací list) nebo listinu, ze které bude možno dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samostatných celků
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce
 • je-li žádost o vydání matričního dokladu podána v listinné podobě, musí být podpis žadatele, popř. na plné moci, která je její součástí, úředně ověřen

Poplatky a termíny:

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání stejnopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100 Kč (v hotovosti, převodem na účet, případně poštovní poukázkou).

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • matrika – 1. patro
 • Iva Varcabová
 • e-mail: matrika@hradistko.cz
 • tel.: 731 658 511
 • úřední hodiny: PONDĚLÍ 15:00 – 18:00

Za text zodpovídá: Iva Varcabová