Legalizace a vidimace

Základní informace

 • Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
 • Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní.
 • Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu nebo listině ani jejich soulad s právními předpisy.
 • Úřad za obsah neodpovídá.
 • Úkon se provádí na základě žádosti žadatele.

Podmínky a povinnosti občana

 • K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti žadatele o legalizaci a dokument, na kterém bude podpis ověřen (legalizován).
 • K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis), již ověřená (vidimovaná) listina, dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu a kopie nebo opis této listiny.

Správní poplatky

 • legalizace: za ověření každého podpisu: 50 Kč
 • vidimace: za 1 stranu (i započatou) formátu A4: 30 Kč

Legislativa

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ověřování“),
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz: stránky MVČR

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • podatelna – 1. patro
 • Lucie Buriánková
 • e-mail: obec@hradistko.cz nebo podatelna@hradistko.cz
 • tel.: 257 740 442, 731 658 501
 • úřední hodiny: PONDĚLÍ 8:00 – 11:30 a 12:30 – 18:30 a STŘEDA   8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00

Za text zodpovídá: Lucie Buriánková