Kácení dřevin rostoucích mimo les (pozemky zapsané v katastru jako lesní pozemky)

Základní informace

 • Dřeviny rostoucí mimo les plní v krajině řadu společenských i ekologických funkcí a jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením.
 • Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je potřeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud nejde o případy, kdy je kácení od povolení osvobozeno.
 • Žádost o povolení kácení dřevin se podává v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, nebo se jedná o zapojené porosty dřevin nad 40 m2.
 • Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
 • Povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin není třeba z důvodů pěstebních, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstranění dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto zařízení, k odstranění dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy a z důvodů zdravotních. Ve všech těchto případech postačí ke kácení dřevin oznámení orgánu ochrany přírody a to nejméně 15 dnů předem.
 • Povolení/závazné stanovisko není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (tzv. havarijní kácení). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Podmínky pro podání žádosti o kácení dřevin

 • O povolení ke kácení dřevin žádá písemně vlastník pozemku či nájemce nebo uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se strom nachází.
 • Majitelem dřeviny je vždy vlastník pozemku, na kterém se dřevina nachází.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu majitele (majitel x žadatel),
 • u obchodních společností musí obsahovat název, IČO a sídlo společnosti,
 • druh stromu,
 • počet kusů / výměra dřevin ke kácení,
 • obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
 • číslo parcely, na které se předmětná dřevina nachází,
 • mapa pozemku se zakreslením dřevin,

Povinnosti občana:

 • Vyplněnou a podepsanou Žádost o kácení (výhodou je i doložení fotografie dřeviny) podat na obecním úřadě.

Správní poplatky:

 • Vydání rozhodnutí ve věci není zpoplatněno.
 • Správnímu poplatku podléhá případné místní šetření. Cena se pohybuje od 500 do 2 000 Kč v závislosti na dni a hodině, kdy se uskuteční.

Legislativa

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, včetně znění Vyhlášky č.222/2014 Sb., s nabytím účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – ke stažení (pdf)

Kde, kdy a s kým tuto životní situaci řešit

 • agenda životního prostředí – 2. patro
 • Ing. Lucie Kroupová
 • e-mail: zivotniprostredi@hradistko.cz
 • tel.: 731 658 504
 • úřední hodiny: PONDĚLÍ 8:00 – 11:30 a 12:30 – 18:30 a STŘEDA   8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00

Za text zodpovídá: Ing. Lucie Kroupová