Dotace

Vybudování automatické závlahy bylo financováno z dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 260 000 Kč, spoluúčast ve výši 142 000 Kč byla hrazena z dotace od OÚ Hradištko. Obecní úřad nám také pomohl s financováním vrtu jako zdroje vody pro závlahu částkou 100 000 Kč, zbývající prostředky byly hrazeny z darů (40 000 Kč) a vlastních zdrojů (118 000 Kč).

Kromě investičních dotací získáváme každoročně dotace od MŠMT z Programu MŮJ KLUB, které jsou určeny na podporu práce s mládeží. V roce 2019 jsme získali z tohoto programu částku 290 400 Kč pro cca 150 dětí. Od ČUS jsme obdrželi 8 000 Kč na Dětský den z programu Sportuj s námi. Drobné dotace dále dostáváme od FAČR a OFS na financování rozhodčích a potřeb pro mládež.

Velmi výrazným pomocníkem pro naši činnost je Obecní úřad Hradištko, který nám vychází vstříc při využívání tělocvičny našimi oddíly, finančně nám pomáhá zabezpečit údržbu sportovišť a spolufinancuje činnost mládežnických oddílů. V roce 2019 jsme na činnost s mládeží (sportovní materiál, činnost trenérů, praní dresů, tréninkové pomůcky, administrativa atd.) a běžnou údržbu sportovišť (elektřina, voda, údržba trávníku, sekání, postřiky atd.) obdrželi částku 226 000 Kč.

Kompletní seznam získaných dotačních prostředků v posledních letech je uveden na webových stránkách fotbalového oddílu.

Investice

Výbor TJ ve spolupráci s OÚ Hradištko se snaží neustále v rámci finančních možností vylepšovat prostředí pro sportovní aktivity.

Tělocvična a tenisový kurt:

V letech 2007 – 2016 dostala tělocvična novou zateplenou střechu, byla postavena příčka mezi starým a novým sálem, zrekonstruovány sprchy a předělána kompletně šatna.

V roce 2011 se nám podařilo získat dotaci z Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje na „Modernizaci sportovního areálu“, která zahrnovala v tělocvičně výměnu původních luxfer za plastová okna a výměnu kotle na tuhá paliva.

V roce 2017 byla s ohledem na značné využívání tělocvičny základní školou ukončena po dohodě smlouva o výpůjčce tělocvičny s TJ Slovan a ta přešla pod kompletní správu obce Hradištko. Následně proběhla mimořádná akce kompletní rekonstrukce tělocvičny v letech 2017 – 2018, která zahrnovala novou podlahu, obložení stěn, venkovní zateplení, klimatizační systém a vybudování nové nářaďovny, které i za částečné pomoci dotačních prostředků financovala obec.

Tenisový kurt si kompletně spravuje tenisový oddíl, v roce 2019 byla vybudována automatická závlaha kurtu, každoročně je prováděna jarní údržba a rekonstrukce antukového povrchu.

Fotbalové hřiště

V letech 2000 – 2010 byla na hřišti opravena tribuna, vybudováno hřiště na plážový volejbal, nové střídačky a další drobné akce. V roce 2011-2012 se v rámci dotace z Fondu sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje na „Modernizaci sportovního areálu“ udělala kompletní rekonstrukce sprch ve fotbalových kabinách, nové oplocení fotbalového areálu a opravy a nátěr dřevěných konstrukcí tribuny.

Významnou investiční akcí v roce 2018 se stalo vybudování automatického zavlažování fotbalového hřiště, díky kterému se nám podařilo uspořit velké množství času a energie, které můžeme využít pro práci s mládeží. Spolu s automatickým systémem závlahy byl vybudován 50m hluboký vrt jako zdroj vody pro zavlažování hřiště.

Do budoucna bychom ještě rádi rozšířili kabiny na hřišti a ve spolupráci se ZŠ a OÚ vybudovali multifunkčního hřiště s umělým povrchem především pro možnost zimního trénování vzhledem k tomu, že kapacita tělocvičny je pro současný počet družstev nedostačující a mohla by se stát limitujícím faktorem pro rozšiřování sportování na Hradištku. Vše bude záležet na financích a prioritách obce Hradištko.

Dětské hřiště

Dětské hřiště bylo vybudováno v letech 2001 – 2002, každoročně bývalo i za pomoci dobrovolníků z řad rodičů a materiálu od TJ udržováno v provozuschopném stavu. Bohužel, v posledních letech na něm zub času a počasí zapracovaly. Ke konci roku 2019 se TJ pokusí ještě udělat určitou rekonstrukci houpaček a centrálního prvku hřiště a pak budeme doufat, že ho brzy nahradí obecní dětské hřiště.