Informace z 10.08.2018:

Dle aktualizovaného harmonogramu započala 3. etapa rekonstrukce silnice II/106 s termínem od 10. srpna 2018 do 9. září 2018. Městský úřad Černošice vydal rozhodnutí o uzavírce hlavní silnice od ulice Točitá k ulici V Klicích na Rajchardově. U linky PID 438 změněny časově linky po sedmé ranní hodině. U linky PID 748 byla doplněna autobusová zastávka na Brunšově – Na Ovčičkách. Tato dočasná zastávka směrem na Štěchovice je umístěna v rámci komunikace (vzhledem k majetkově právním vztahům a technickým parametrům). Objízdné trasy jsou stejné jako při druhé etapě, laskavě žádáme občany o opatrnost a ohleduplnost při využívání objízdné trasy. Příjezd k nemovitostem na Rajchardově je řešen individuálně a dle možností.

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro III. etapu
Jízdní řád PID 748 a PID 438 pro III. etapu

Informace z 18.07.2018:

Zhotovitel stavby rekonstrukce silnice II/106 společnost EUROVIA CS a.s. a investor stavby Středočeský kraj aktualizovali harmonogram provedení jednotlivých etap, došlo ke změnám u druhé až páté etapy, které budou realizované v tomto roce:

2. etapa od 02.07.18 do 09.08.18 (39 dní), původně od 02.07.18 do 19.08.18 (49 dní)
3. etapa od 10.08.18 do 09.09.18 (31 dní), původně od 20.08.18 do 07.10.18 (49 dní)
4. etapa od 10.09.18 do 07.10.18 (28 dní), původně od 08.10.18 do 04.11.18 (28 dní)
5. etapa od 08.10.18 do 02.11.18 (26 dní), původně od 05.11.18 do 25.11.18 (21 dní)

Přehled etap a harmonogram aktualizovaný z 18.07.18

Informace z 26.06.2018:

Zveřejňujeme další informace k plánované uzavírce – rozhodnutí Městského úřadu Černošice o úplné uzavírce silnice II/106 mezi křižovatkami s ulicemi Šlemínská a Točitá, zkráceně II. etapa, období 02.07.2018 až 19.08.2018. V rozhodnutí je řešena objízdná trasa, dočasné změny tras a zastávek linek PID 338, 437 a 438, změna linky PID 440 a zavedení linky PID 748. Další dokumenty představují místní dopravní značení a dopravní značení v rámci širšího okolí. Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu úplné uzavírky zabezpečit přístup (nikoliv příjezd) majitelům či uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených stavbou a dle možností stavby zajistit příjezd vozidel IZS k dotčeným nemovitostem. Zhotovitel zajistí nemovitostem dotčených stavbou odvoz domovního odpadu.

Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro II. etapu
Místní dopravní značení pro II. etapu
Dopravní značení v rámci širších vztahů pro II. etapu

Informace z 19.06.2018:

Níže můžete nalézt informační leták s aktuálními informacemi objízdné trasy pro 2. etapu rekonstrukce II/106. Dle harmonogramu druhá etapa začíná 02.07.2018. Objízdná trasa je naplánována přes horní část Brunšova s omezením pro vozidla do 3,5 t, v úzké a prudké části vozovky (ulice Na Ovčičkách) bude semafor. Autobusová doprava bude vzhledem k místním podmínkám řešena midibusem, trasa a jízdní řád níže.

Informační leták obce k rekonstrukci z 19.06.2018
Výluka Hradištko – II. etapa a III. etapa – trasa
Výluka Hradištko – II. etapa a III. etapa – jízdní řád linka 748

 

Informace z 28.05.2018:

Na základě nových vzniklých skutečností byl zhotovitelem rekonstrukce změněn harmonogram oprav jednotlivých etap. Tento rok budou provedeny etapy 2 až 5. První etapa, kdy dojde k úplné uzavírce státní silnice II/106, je naplánována na rok 2019 od 01.07.2019 do 25.08.2019.

Přehled etap a harmonogram aktualizovaný

Most v Davli má být dle rozhodnutí úplně uzavřen do 18.06.2018. Částečná uzavírka mostu pak má probíhat od 19.06.2018 do 21.09.2018, kyvadlově, jedním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením, pouze pro vozidla do 3,5 t. Rozhodnutí zde.

Od 4.6.2018 do 30.8.2018 bude probíhat rekonstrukce sil. II/104 v Jílovém. Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci z Radlíka. Vzhledem k tomu, že do 21.9.2018 bude uzavřen most v Davli pro nákladní dopravu nebude od Jílového směrem na Davli žádná nákladní doprava, která by provoz na objízdné trase v Jílovém komplikovala.

 

Informace z 14.05.2018:

Naší obec čeká v období od 02.07.2018 do 16.12.2018 rekonstrukce státní silnice II. třídy (II/106) v úseku od mostu Edvarda Beneše přes řeku Vltavu v místní části Brunšov až po křižovatku u Pivovarského rybníka v místní části Hradištko.

Rekonstrukce bude provedena až do hloubky 50 cm a vzhledem k úzkému profilu bude úsek opravované silnice vždy zcela uzavřen. Rekonstrukce je rozdělena do pěti etap. Bohužel, v případě první etapy (od mostu Edvarda Beneše ke křižovatce směr Šlemín), nebude možná objízdná trasa v rámci katastru obce Hradištko.

Níže jednotlivé informační dokumenty:

Informační leták obce k rekonstrukci z 12.05.2018
Přehled etap a harmonogram původní
Objízdné trasy – dopravně inženýrská opatření (DIO)
I. etapa – výluka Hradištko
I. etapa – výluka Hradištko – pohyb pěších

Kontakty na obec Hradištko pro další informace, případné stížnosti nebo možné náměty:
Milan Vála, mobil 731 658 502, e-mail: udrzba@hradistko.cz
Radka Svobodová, mobil 731 658 508, e-mail: stavebni@hradistko.cz

Opravovaná silnice je v majetku Středočeského kraje, který je zároveň investorem této rekonstrukce. Obec Hradištko pouze zprostředkovává a předává informace. Opravu bude provádět společnost Eurovia, která tuto zakázku vysoutěžila v rámci Zákona o veřejných zakázkách.