KONTAKTY

Vlastník a provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace – Obec Hradištko
Chovatelů 500, Hradištko, PSČ 252 09, IČO: 00241245
257 740 441, podatelna@hradistko.cz

Iveta Myšková – referent technické infrastruktury
731 658 507, stavebni2@hradistko.cz

Anna Vaníčková – fakturace vodné a stočné
733 123 234, odecty@hradistko.cz

Zodpovědná osoba k provozování vodovodu a kanalizace: Ing. Tomáš Zunt

Odečty – vodné:
p. Spilka, 774 089 081
p. Beránek, 721 620 358
p. Vaníček 723 444 405

Účtárna – platby vodné, stočné: Ing. Zemanová, 731 658 503
Havárie a poruchy vodovodu: Ing. Zunt – 602 831 114, I. Myšková – 731 658 507
Havárie a poruchy kanalizace: J.Valenta: 775 705 561, udržba obce: 731 658 506


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O NOVÉ PŘÍPOJENÍ

  1. konzultace s vlastníkem vodovodu (obcí) o podmínkách zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
  2. podání žádosti o nové připojení
  3. uzavření smlouvy s obcí o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury a splnění stanovených podmínek
  4. realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky
  5. uzavření smlouvy o dodávce vody / odvádění odpadních vod

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ NOVÉ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Stáhnout žádost.

Konzultace, posouzení a stanoviska k projektové dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek: Iveta Myšková

Návštěvní dny pro veřejnost: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Telefonický kontakt: 731 658 507

Adresa pro písemný kontakt:
Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, Hradištko, PSČ 252 09
stavebni2@hradistko.cz

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

UZAVŘENÍ ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu nebo na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a obcí Hradištko. Smlouva se uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti.

Pro jednu nemovitost se zřizuje vždy jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, a sjednává se jeden smluvní vztah.

K uzavření smlouvy je třeba předložit doklad o vlastnictví nemovitost. Případně plnou moc k uzavření smlouvy od spoluvlastníků nemovitosti.

Následná povinnost vlastníka nemovitosti:

Péče o vnitřní vodovod

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody v kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd.


FAKTURACE, VODNÉ, STOČNÉ

Vodovod:

Cena platná od 1.1.2017 činí 48,- Kč /m3 vč. DPH
Fakturace: rekreační objekty 1x ročně dle odečtu stavu vodoměru
trvale obydlené objekty: 3x zálohové faktury a 1x vyúčtování dle provedeného odečtu

(1. zálohová fa: říjen – prosinec, 2. zálohová fa: leden – březen, 3.zálohová fa.: duben – červen, vyúčtování (odečty): červenec – září)

Samoodečet lze hlásit na:
Fakturace – vodné : Anna Vaníčková,733 123 234 , odecty@hradistko.cz

Kanalizace:

Cena za 1m3 – 40,- Kč vč. DPH
Osoby s trvalým pobytem – 35m3/ osoba/rok
Objekt bez trvalého pobytu – 35m3/objekt/rok


NAHLÁŠENÍ SAMOODEČTU

Samoodečet lze hlásit na:
Fakturace – vodné : Anna Vaníčková,733 123 234 , odecty@hradistko.cz

nebo prostřednictvím formuláře:


PLÁNOVANÉ VÝLUKY

V současné době nejsou připraveny žádné plánované výluky.


HAVÁRIE VODY, KANALIZACE

Informace o mimořádných haváriích vodovodních a kanalizačních řadů velkého rozsahu.

Havárie můžete nahlásit na tel.čísle: 731 658 507, nebo na tel. čísle: 602 831 114 nebo prostřednictvím našeho formuláře:


ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

Vyjádření vydá vlastník vodovodu a kanalizace (obec Hradištko) na základě písemné žádosti na e-mailové adrese: stavebni2@hradistko.cz, nebo písemně: Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, Hradištko, PSČ 252 09 – příloha: vyznačení požadovaného území, projektová dokumentace


ROZBORY VODY